Základní požadavky:

Naplnění spalovacího prostoru vhodně připravenou směsí palivo-okysličovadlo je v podstatě nejdůležitější podmínkou pro dosažení maximálního výkonu motoru. Při plnění hraje svou roli hned několik faktorů, které mají přímý vliv na výsledný výkon a jeho charakteristiku.

 

Příprava palivové směsi

Pro provedení tohoto procesu bylo vytvořeno mnoho variant systémů spádových karburátorů a vstřikování paliva. Věnovat se budeme experimentálním konstrukcím karburátorových zapojení, protože se jedná o zařízení u kterého lze provádět veškeré změny v nastavení v podmíkách běžné dílny. Obecné vysvětlování fukce karburátorů nemá větší přínos pro naše ladění motorů. Hlavně bych se chtěl věnovat aplikacím které jsou používány pro automobilový sport.

 

POWER OF WEBER

WEBER 40 DCOE 2 a Škoda 100 (1000 ccm)

Ve snaze připojit k motoru zařízení které by co nejlépe využilo kontsrukčních vlastností používané hlavy válců s pěti kanály (2-sací, 3-výfukové) jsem použil, na mnoha jiných motorech osvědčený karburátor, Weber 40 DCOE 2. Jedná se o karburátor sestrojený především za účelem získání maximalního výkonu motoru bez ohledu na spotřebu. V tomto typu jsou integrovány v jednom kompaktním celku dva na sobě nezávislé difuzéry, ke každému zvlášť systém běhu naprázdno, injektor, trubice s hlavní tryskou a vzdušníkem a přívodem vzduchu. Karburátor je celou svojí konstrukcí proveden tak, aby jej bylo možné seřídit na různě postavené nebo upravené motory. Všechny prvky ovlivňující okamžitý přísun paliva nebo směsi jsou maximálně a jednoduše výměnné pro vhodné nastavení pro daný motor. Ovládání klapek obou komor je pomocí společné osy, takže škrcení obou komor je vždy stejné.

Pro použití na motoru Škoda 100 o obsahu 1000 ccm jsem použil nastavení :

Difuzér - 33

Hl. tryska - 140

Hl. vzdušník - 180

Emulzní trubice - F16

Běh na prázdno - 50f9

Injektor - 35

Karburátor je opatřen filtrem vzduchu který je vyroben z filtračního papíru ze dvou filtrů pro Š 120

Konkrétní nastavení karburátoru je pokusné, záleží také na míře upravenosti motoru (vačka, kompresní poměr, pracovní otáčky, tvar spalovacího prostoru, tvar dna pístů, průměr, tvar a stav sacích kanálů a potrubí). Vysvětlování všech souvislostí mezi výše uvedenými faktory nechám zatím až na konec… Na svém motoru jsem používal přetryskovaný karburátor Jikov 32 BS 3170 (3171) se zvětšeným difuzérem, který bylo možné používat při startech na soutěžích ve skupině A1. Při použití karburátoru Weber bylo znatelné zvýšení výkonu motoru v oblasti od 4500 - 6500 ot./min. - motor v těchto otáčkách opravdu dostal co chtěl. Tomu odpovídá také pouze odhadovaná spotřeba 15 - 20 l/100 km při plném výkonu. Sadu výměnných difuzérů jsem si vyrobil podle původního. Použití trysek vyráběných u nás není bez úpravy vyplývající z vlastní konstrukce emulzní trubice možné. Vyrobené sací potrubí přez hlavu má vnitřní průměr 32 mm stejně tak i sací kanály v hlavě válců. Potrubí je zhotovené z ocelových kolen, nátrubku pro přizpůsobení průměrů 40>32 a přírub. Při výrobě potrubí je potřeba dbát na hladký průchod paliva bez účasti hran a náhlých změn směru paliva, které můžou vzniknout při nepřesné výrobě. Podle pokusně vyrobeného potrubí vyrábíme dokonalejší variantu z ohnutých hliníkových trubic.

Hlavní výhodou karburátoru 40 DCOE 2 je možné použití ve dvojici, to znamená že je docílena příprava směsi pro každý válec zvlášť. K tomu je potřeba osmi kanálové hlavy válců. Pro vozy Škoda byla tato hlava vyráběna pro montáž na blok motoru s obtokovým čištěním oleje již od roku 1971, ale pouze pro sportovní účely.

>> 40 DCOE 2 - SCHÉMA, NASTAVENÍ <<

WEBER 28/36 DFI (DCD)

Tento karburátor je ve své podstatě konstrukčně shodný karburátor s karburátory vyrýběnými u nás ( Jikov 32 DDSR, EDSR, SEDR). U všech těchto karburátorů používaných v sériové výrobě je dbáno na zajištění hospodárného provozu. Tato starost nám v našem případě jaksi odpadá. Weber 28/36 je vertikální dvojitý spádový karburátor. Montáž je možné provést na jakékoliv u nás vyráběné potrubí určené pro dvojité karburátory. V tělese karburátoru jsou dva výměnné difuzéry a rozprašovače, převodové ovládání obou klapek, hlavní trysky a vzdušníky, systém volnoběhu, injektor a sytič. Ovládání druhého stupně je provedeno přez ozubený převod od prvního stupně, takže při přidávání plynu dochází k otevírání obou klapek společně. Právě tímto mechanizmem je karburátor výhodný pro automobilový sport protože dochází k znatelně lepšímu přechodu k maximálnímu výkonu oproti karburátorům s podtlakovou regulací druhého stupně, kde podtlakový regulátor přidává plyn za nás. Další výhodou je daleko větší otevření obou klapek oproti karburátorům DDSR, EDSR, SEDR. Stále určitý nedostatek spatřuji ve společném potrubí pro všechny válce na které je karburátor montován. Karburátor jsme vyskoušeli na voze Škoda 120 S o obsahu motoru 1150 ccm. Běh motoru byl plynulý i přecházení motoru do otáček k 7000, pouze při přidání plynu po delším odstavení občas vznikal krátký nedostatek výkonu. To by patrně šlo odstranit lepším nastavením karburátoru.

Nastavení pro motor Škoda 1000 ccm

 

1.stupeň

2.stupeň

Difuzér

24

26

Hlavní tryska

130

135

Hlavní vzdušník

220

210

Tryska volnoběhu

50

70

Obtokový ventil

80

 

Injektor

70

 

Nastavení pro motor Škoda 1100 ccm

 

1.stupeň

2.stupeň

Difuzér

26

26

Hlavní tryska

135

140

Hlavní vzdušník

220

200

Tryska volnoběhu

55

70

Obtokový ventil

80

 

Injektor

70

 

 


 

Doprava paliva do válce, účinnost plnění

První částí kterou palivo prochází, je přívodní potrubí k hlavě válců. Již zde bývá učiněna řada kompromisů vyplývajících z vlastní konstrukce motoru, které nemají právě vždy příznivý vliv na proudění směsi. Dokladem toho je řada potrubí které bývají společné pro všechny nebo alespoň dva válce. Významem potrubí je v danné situaci ideálně propojit sací otvory v hlavě válců s karburátorem, který může být v motorovém prostoru různě orientován z hlediska uspořádání agregátů (motor Škoda 100, 110 s připojeným karburátorem weber 40 DCOE 2). Při konstrukci nového potrubí, nebo při použití jiného potrubí bychom se měli zaměřit na průměry děr které budou propojeny potrubím. Výstupní otvor karburátoru 40 DCOE má průměr 40 mm, takže příruba musí mít také průměr 40 mm, sériová pěti kanálová hlava má průměr vstupního sacího kanálu pouze 27 mm. Z uvedených rozměrů jsou zřejmé veliké průměrové rozdíly. Při úpravě sacích kanálů v hlavě lze provést rozšíření na 32 mm, zvětšení průměrů je zároveň vhodné kvůli většímu množství směsi které bude proudit potrubím, protože podle dinamiky proudících plynů je největší rychlost a podle toho také množství největší kolem středu potrubí a klesá s přibližováním ke stěně. Z uvedeného je zřejmé, že při snaze o vytvoření ideálního potrubí bychom se měli pokusit neslevovat příliš z původního průměru karburátoru a pokud k tomu dojde snažit se využít co nejdelší části potrubí pro vzájemné vyrovnání průměrů. Další zásady které je třeba dodržovat je hladkost vnitřního povrchu potrubí a dokonalé lícování spojů všech přírub. Je to snaha o hladký průchod směsi vedením bez tvorby turbulencí, které automaticky vznikají za každou překážkou kolem které proudí plyn a mají nepříznivý účinek na dopravu směsi. Víření směsi u stěn má za následek spomalování středního proudu, který má hlavní podíl na množství dodávané směsi. K víření a dobrému promíchání paliva se vzduchem k vytvoření kvalitní zápalné směsi musí intenzivně docházet až ve válci, ale zase podle určitých pravidel. Při úpravě sacího kanálu v hlavě je potřeba vycházet z toho, že se jedná o úpravu sériového výrobku u kterého je povrch sacího ( i výfukového) kanálu velice drsný popřípadě se zde vyskytují jiné překážky které vznikly při odlití do formy. Je potřeba snažit se o rozšíření celého průměru kanálu, vylešní povrchu - odstranění všech důlků, odstranění nálitku vodítka ventilu, rozšíření prostoru před ventilem kvůli snížení odporu kladeného směsi při škrcení. Průchod směsi kolem ventilu je velice významná část, která určuje účinnost naplnění válce. Existuje zde několik fází.

 

Prostor před ventilem je potřeba nepatrně rozšířit protože sací kanály svírají velice ostrý úhel s ventilem a vzniklá kapsa napomáhá lepšímu proudění v okolí sedla. Pokud je ventil otevřen asi do 20% své délky má zásadní vliv na proudění směsi do válce tvar ventilového sedla a tvar ventilu. Z celkové doby otevírání ventilu je to asi 5% podle toho jaký charakter zdvihu má vačka. Zde je potřeba postupovat podle nákresů ze kterých je zřejmá snaha o zakulacení ostrých hran, za kterými vzniká víření směsi které nesleduje směr plynulého plnění prostoru válce. V této době kdy začíná otevírání sacího ventilu a končí zavírání výfukového ventilu a píst je prakticky v horní úvrati je zajímavé chování proudící směsi do válce, jedná se v podstatě jen o spalovací prostor do kterého vniká směs a vytlačuje zbytek spalin které unikají uzavírajícím se výfukovým ventilem. Dochází zde k jakési obdobě výplachu, nebo průvanu. Efektivnost tohoto procesu je zajímavá z toho důvodu, že pokud je spalovací prostor v daném časovém okamžiku o obsahu 30 cm3 např. u motoru o objemu 988 ccm naplněn čerstvou směsí a ne spalinami vzrůstá výkon právě o obsah tohoto malého prostoru! Účinnost tohoto procesu je dána délkou překrytí otevřených ventilů, podtlakem v sacím potrubí a typem výfuku.

 

<< ZPĚT