Pokud používáme hlavu sériově obrobenou pro závodní účely není naprosto vhodné považovat za dostatečné výsledný tvar spalo vacího prostoru. Pro zlepšení proudění směsi v okolí ventilu je potřeba vytvarovat prostor podle schémat pro zlepšení účinnosti plnění. Protože snaha o zvýšení výkonu je doprovázena zvednutím pracovní oblasti motoru od 5000 - 7000 ot./min. (podotýkám že doba strávéná v této oblasti není jen občasné podržení plynu) je nutné kvůli efektivnímu prohoření směsi stlačené ve spalovacím prostoru použití pístů s vrchlíkem. Potom je nutná úprava hlavy pro docílení prostoru do kterého bude zasahovat vrchlík pístu. Podobné písty byly používány v sérii u motorů Š 120 LS kde byl vrchlík jen 1.5 mm. Vzniklý prostor mezi vybráním v hlavě a dnem pístu se nazývá antidetonační štěrbina. Při konstrukci motorů s kompresním poměrem 10, 11 až 12 je nutné používat benzínu s oktanovým číslem nejlépe min. 98 kvůli snížení ryziku vzniku zamozápalu při narůstající kompresi. Ze stejného důvodu je nutná antidetonační štěrbina, protože při zážehu směsi jiskrou dochází ke stlačování ještě nespálené směsi tlakovou vlnou od výbuchu a vyvolání samozápalu. Vzniklé tlakové vlny působí různě proti sobě a proti pístu. U speciálních T - pístů používaných v motorech o obsahu 1150 ccm. Je výška vrchlíku 4 mm.

Vlevo sériový píst Š 120 LS

Vpravo T píst Š 110 rally s vybráním pro ventily

 

Při upravování sériově vyráběných 5 - k. hlav vybrušováním prostoru je nutné dávat pozor aby nedošlo k nebezpečnému ztenčení stěny mezi spal. prostorem a vodním kanálem. Po vybroušení tvaru změříme objem prostoru nalitím oleje (olejem budeme radši šetřit, použil jsem obyčejnou vodu z vodovodu). Další prostory upravíme na stejný objem. Výsledné požadované komprese docílíme konečným snížením hlavy. Při stanovení konečného objemu musíme od objemu odečíst objem vrchlíku který bude zasahovat do prostoru hlavy. Pro upravování je nejlepší použít hlavu pro vrtání 68, u které je víc materiálu pro dodatečné tvarování než u hlav pro vrtání 72, 75.

Tvar spalovacího prostoru podle obecných plánů úprav pro vozy Škoda 110 rally.

Výřez z výkresu plánů pro upravování spalovacího prostoru 5 - k. hlavy pro Š 130 L ve skupině A. Je zřejmá snaha o docílení známého tvaru který byl používán už při upravování spalovacího prostoru starších škodovek. Na obrázku je znázorněno také nutné podbroušení okraje kolem sacího ventilu pro zlepšení proudění směsi do válce ze strany kde je ventil blízko stěny.

Pohled na vyleštěný spalovací prostor

Pohled do upraveného sacího kanálu. Broušením byl zvětšen průměr na 32 mm, v zadní části je patrná ostrá hrana mezi kanály

 Tvar který je potřeba docílit znázorňuje schéma hlavy pro závodní účely. Podobně byla sériově tvarovaná hlava pro motory Škoda Favorit.

 Na tomhle obrázku je také názorně vidět jaký by měl být ideální profil vybroušeného tvaru kolem sacího a výfukového ventilu. U již vytvořeného tvaru sériové hlavy se jen těžko podaří tento profil vybrousit, z tohoto důvodu je vždy lepší upravovat hlavy pro vrtání 68. Nejlepší by bylo upravovat speciální litinové 8 - k. hlavy které byly vyráběny pouze pro sportovní účely již od roku 1971 pro Š 110 rally, Š 120 S, Š 130 RS, u kterých byla tato operace předpokládána a proto byla konstruktéry navržena tak, že v místech kde se vybrušuje zmíněný požadovaný tvar je víc materiálu pro využití. Kolik se těchto speciálních hlav dochovalo do dnešní doby je otázka, další a podstatnější je v jakém stavu. Můj spolujezdec jednu vlastní je prasklá mezi ventily takže nepoužitelná, nebo přesněji řečeno nikdo neví kdy praskne znovu jestli hned nebo až za chvíly. Je to pochopitelné tyto hlavy byly extrémně namáhané jako většina dílů v automobilovém sportu, ve své době však byly vyráběny takže se daly sehnat nové. Od možnosti zavařit prasklinu a hlavu používat jsem upustil protože není záruka trvanlivosti takového dílu. Myslím že stojí za to zvážit jestli je lepší maximálně upravit a používat zaručeně dobrou 5 -k. hlavu než sice 8 - k. hlavu ale s kdoví jakou minulostí. Výkonový rozdíl vyladěných motorů s 5 - k. hlavou a 8 - k. hlavou je asi 10 - 15 kW. Maximální průměr kanálu pod sacím ventilem u 5 - k. hlavy je 31 mm, u 8- k. hlavy 34 mm.

Na obrázcích z výkresu pro úpravu Š 130 L je vidět dosažený profil vybroušení kolem ventilů, vybroušení antidetonační mezery pro písty s vrchlíkem, rozměry a tvary vybroušených kanálů. Při upravování kanálů odbrousíme celý konec vodítka ventilu (nálitek) zasahující do kanálu do plynulého tvaru. Tato operace nemá žádný nepříznivý vliv na uložení ventilu právě naopak, protože pro nový ventil použijeme nového vodítka která jsou běžně vyráběna při opravování hlav. Těchto poznatků využijeme při upravování 5 - k. hlav pro různé motory Škoda.

Rozvíření směsi ve válci

Rozvíření směsi ve válci čtyřdobých nepřeplňovaných motorů potřebným směrem je nedílnou součástí zvyšování celkové účinnosti plnícího a spalovacího procesu. V praxi jsou využívány různé zobrazovací a měřící metody k posouzení tangenciálního víru, pro naše experimenty budou muset stačit alespoň již zjištěné obecné vlastnosti víru.

 

 

 

Půdorysy charakteristických proudnic pod talířem sacího ventilu tangenciálního sacího kanálu.

O4 - osa výsledného tangenciálního víru

O2 - osa lokálního víru

 

 

Osa výsledného tangenciálního víru označená O4 je značně vyosena, její tvar je prostorová křivka ve tvaru šroubovice, která se vystřeďuje ke středu válce se vrůstající vzdáleností od hlavy válce. Tato osa leží na protilehlé straně sacího kanálu. Rozhodující vliv na vznik víru má plnící proud 1. Tento proud vykonává pohyb v blízkosti stěny válce a je nositelem asi 50% energie výsledného tangenciálního víru. Pod talířem sacího ventilu vzniká podtlaková dutina do níž jsou nasávány pomalejší okrajové části proudu 1. V této části vzniká lokální vírový útvar se smyslem otáčení shodným směrem jako hlavní tangenciální vír. Dálší část vtéká do válce po křivce 3. Po radiálním vstupu je plyn ovlivněn lokálním vírem s osou 2 a také podtlakovou oblastí pod ventilem. Plyn vykonává prostorový pohyb ve tvaru smyčky a působí proti výslednému víru. Jeho energie činí 10-20% energie celkového víru. Proud 4 je intenzívní vtok do válce radiálním směrem, přičemž proplachuje příčně spalovací prostor, naráží na stěnu válce a vytváří druhou šroubovici plnícího vzduchu u stěny válce. Tím vzniká ve válci druhý lokální vír s osou ve zhruba stejném místě hlavního tangenciálního víru. Poloha proudu 4 je rozhodující pro vznik výsledného směru a intenzity tangenciálního víru. Pokud s osou kanálu svírá ostrý úhel dojde při nárazu na protilehlou stěnu k natočení proti proudu 1 a tím k potlačení výsledného víru! Proudy 1 a 4 jsou tedy nositely výsledné energie víru ve válci. Plyn vtékající do válce pod sacím kanálem je též ovlivněn podtlakem pod talířem ventilu a vykonává pohyb ve směru 5. Totéž platí o plynu vytékající u stěny válce pohyb 6. Oba tyto intenzívní proudy mnohdy nabírají nažádoucí směr proti tangenciálnímu víru jehož energie je těmito proudy potlačena o 10-20%.

Broušení a tvarování kanálů a spalovacího prostoru

Před započetím operací vedoucích k upravováním hlavy je potřeba rozvrhnout v jakém sledu budou po sobě následovat pracovní úkony. Při výběru vhodné hlavy je potřeba zvážit následující. Použití nové hlavy je pro náš účel nejvhodnější, při úpravě jeté hlavy je zvýšeno ryziko zeslabení stěny kanálu postupující rzí, existují také ryzika prasklin nebo vyžíhání materiálu po vyvřenní vody. Existují také určité rozdíly v konstrukcích hlav, podle zkušeností se mi jeví jako nejpřesněji odlité hlavy (umístění jednotlivých kanálů v odlitku) hlavy pro motory Š 120 LS. Zde je však již nevíhodou velikost spalovacího prostoru. V tomhle ohledu jsou na tom lépe hlavy motorů s vrtáním 68 - Š 105, Š 100, horší je to s přesností umístění kanálů v odlitku. To je patrné hned při první operaci - převrtání pro vložení větších ventilů. Zde je hned evidentní nepříjemná velikost schodu který vznikl po vrtáku. Samotné plynulé napojení sedla s kanálem znamená zeslabení stávající stěny místy až o 3 mm (mám pocit že někdy i víc) a tím je zmenšená šance o úspěšné vytvoření důležitého rozšíření okolo vodítka. Při snaze o optimalizaci v této části jsem tímto způsobem zničil hlavu probroušením do vodního prostoru. Znatelně lepší situace je před námi pokud zvolíme pro upravování hlavu Š 120 LS, schodek po převrtání prakticky nevznikl a tím je zde stále spousta jestě neodstraněného původního materiálu ve kterém lze vytvořit požadovaný tvar rozšíření. Po převrtání sedel ventilů na větší průměry a vybroušení plynulého přechodu kanál - sedlo, odstranění nálitků vodítek, navrhuji pustit se do zvětšování vstupní kruhové části a tvarování kanálu, zde je ryziko probroušení minimální. U výfukových kanálů nedoporučuji přílišné zvětšování průměrů, nebo změnu tvarování stávajícího. Po zkončení všech operací v kanálech přistoupíme k tvarování spalovacího prostoru. Zde vytvoříme požadované vybrání u sacího ventilu. Práce mohou probíhat zcela bez obav z možného probroušení stěny materiálu je vtéto části dostatek Zde mohu říci, že vytváření nejrůznějších exotických tvarů i když moderní náresy mohou vypadat podobně znamená zcela jistě zhoršení než kdybychom nechali původní sériový tvar. Platí, že méně znamená více! Stále máme před sebou určitý skoln dna spalovacího prostoru, tzv. siamské sací kanály, nevhodný úhel sacích kanálů k ventilovému sedlu. Jako poslední operace je vložení nových vodítek ventilů a konstrukce sedel ventilů. Používání hlavy s odtraněnými nálitky vodítek bez vložení nových není vhodné, týká se to především výfukových ventilů, kde odvod tepla z ventilu vodítkem je udáván okolo 25%, sedlem ventilu 75%.

Při uvádění důležitosti jednotlivých úprav budu hojně využívat informací z diplomové práce Karla Kozáka, který měl za úkol optimalizaci stávajících sacích a výfukových kanálů hlav motorů AUDI. Výsledkem práce byly konkrétní návrhy, kterým předcházely obecné principy které má smysl uvádět. Důležitost a pozitivní vliv jednotlivých úprav je podle počtu přidělených bodů.

Bodové hodnocení

Dílčí část

5

 • Vývoj průřezu
 • Rozšíření okolo vodítka ventilu
 • Rozšíření před sedlem ventilu
 • Tvar a průměr sedla ventilu
 • Vnitřní rádius kanálu

4

 • Tvar horní stěny kanálu

3

 • Partie okolo vodítka ventilu
 • Průměr vstupu do kanálu
 • Stínění ventilu

2

 • Vnější průměr dosedací plochy ventilu
 • Přechod kanálu do sedla ventilu

1

 • Partie za vodítkem ventilu
 • Partie za dosedací plochou ventilu
 • Drsnost kanálů

0

 • Délka kanálu

Toto jsou pouze obecně platné vlastnosti, ke konkrétním tvarům lze dospět částečně výpočty a hlavně pokusně. Výsledného efeku kanálu je možno dosáhnout různou kombinací elementů. Uváděná práce se zabívala 8-k. typem hlavy se dvěma ventily na válec, proto nemá smysl uvádět konečné výsledky ke kterým bylo dospěno v konkrétních bodech.

Sací ventil

Tvar sacího ventilu samozřejmě ovlivňuje také průtokový součinitel. Doporučený tvar ventilu uváděný v zahraniční literatuře je na následujícím obrázku. Obecně se mělo za to, že velký přechodový rádius z dříku k talířku zlepšuje proudění plynu, není tomu tak. Velký rádius průtok naopak snižuje. Velký rádius znamená rádius 25% talířku. Podle údajů z diplomové práce byly zkoušeny čtyři různé ventily, jeden sériový a tři upravené, výsledné hodnoty udávají zlepšení průtočného množství při zdvihu ventilu 4 mm různě nejlépe však 10%. Se vrůstajícím zdvihem rozdíly hodnot postupně klesají při zdvihu ventilu 8 mm je rozdíl hodnot prakticky nulový jak u upravených tak sériového. Zde jde jednoznačně říct, že část ventil sedlo má značný vliv na průtokové vlatnosti kanálu. Pokud je jejich vzájemná kombinace již od počátku zvolena nevhodně, je těžké optimalizací tvaru kanálu dosáhnout uspokojivých zlepšení. Ukazatelem je hodnota proteklého vzduchu kanálem bez ventilu a s vloženým ventilem. Výsledek měření vypadá tak, že kanál bez ventilu má konstantní hodnotu průtoku. Vložený ventil při otevírání způsobuje zmenšující se seškrcení, to se projevuje vzrůstáním měřených hodnot proteklého množství vzduchu. Při maximální zdvihu ventilu musí hodnoty proteklého množství vzduchu dosahovat nebo ještě lépe přesahovat konstantní hodnotu naměřenou bez ventilu. Pokud při maximálním zdvihu ventilu byly naměřeny hodnoty menší než hodnoty bez ventilu je partie ventil-sedlo nevhodné konstrukce a nelze očekávat zlepšení průtočnosti optimalizací kanálu!

 

Hodnocení optimalizace

Upozorňuji na vliv sacího potrubí, které je potřeba vnímat jako součást sacího kanálu. Hodnoty průtočnosti kanálu mohou být připojením potrubí zhoršeny, ale také zlepšeny. Také vírové účinky víru ve válci jsou ovlivněny použitým typem sacího potrubí, konkrétní vlastnosti lze zjistit pouze měřením. Zde lze obecně říct snad jen to, že většina negativních vlivů je způsobena používáním společného potrubí.

Po provedení pozitivní optimalizace sací a výfukové soustavy by mělo dojít k očekávanému zvýšení hodnot výkonu a točivého momentu. Oblast zvýšení výkonu by se měla pravděpodobně přesouvat k vyšším otáčkám motoru. Zde je potřeba sledovat vzájemnou polohu hodnot výkonu a točivého momentu vůči pracovním otáčkám. Z posunutí zvýšeného výkonu k vyšším pracovním otáčkám lze usoudit, že se nám povedlo zlepšení průtočnosti kanálů, které dříve nedovolovalo zvyšování plnění válce spolu se zvyšováním otáček motoru. Zlepšená průtočnost může znamenat snížení maximální hodnoty točivého momentu v původní pracovní oblasti a její přesunutí výš, může to být zapříčiněno špatně naladěnou délkou sací nebo výfukové soustavy, nebo nevhodným časováním ventilů k vytvořeným úpravám tyto zkutečnosti zapříčiňují výtok směsi z válce zpět do sacího potrubí. Zde je potřeba provést několik pokusných měření na brzdovém stavu, nebo alespoň měření akcelerace vozu vztažené na různé oblasti pracovních otáček a poté pokusným výběrem různých vaček a délek potrubí.

<<ZPĚT